Perspectief positionering.

In een wereld die een verduurzaming van energiebehoefte, huisvesting, mobiliteit en levensstandaard na streeft is social media een belangrijk instrument om ideeën, visies, stellingen, wetenschap, fictie en feiten te delen. Doel is dat we wel over hetzelfde praten. Wat betekent inhoudelijk wat en is dit voor alle organisaties en landen gelijk? Wij streven na om in helder en begrijpelijk taal en beeld jullie te duiden waar wij voor staan en waar wij geloof in hebben.

 

De uitdaging!

Voorkom container-begripvorming! Duurzaamheid, Circulariteit, Autarkisch, Energie-neutraal, Groen Inclusief, Well Being, zijn stuk voor stuk inhoudelijk nobele en nastrevenswaardige thema’s. Helaas komen we in de praktijk tegen dat ze enkel vanuit commercieel oogpunt ingezet worden. COURAGE streeft naar een eerlijk, van nonsens ontrafeld, verhaal en advies. Ook wij kunnen in deze zoektocht fouten maken, maar dan enkel met lering tot gevolg. Zo ontwikkelen en verbeteren wij ons telkens weer.

De toekomst is groen!

Onze geloof is dat de toekomst voor volgende generaties groen en gezond gaat worden. Een sterk geloof, waarbij architectuur, materiaalinnovatie, energiemobiliteit, verkeersmobiliteit en gezondheid hand in hand zullen gaan. Wonen en werken gaan veranderen, wordt compleet vernieuwd. We zullen uitgedaagd worden buiten onze kaders en grenzen te kijken, te exploreren. Een uitdaging die wij uit volle overtuiging met beiden handen aangrijpen. Doet u mee?

Holistisch vertrekpunt voor COURAGE:

Alle begrippen rondom het thema duurzaamheid, circulariteit, natuur inclusief, etc, hebben één thema centraal: een gezonde leefomgeving voor alle levende mensen, dieren en groen.

Maar wat is dan nu duurzaamheid? Wat is circulariteit, Well Being, Natuur inclusief, Daglichtbewust, Biofylisch design, etc. nu precies?

Desbetreffende organisaties formuleren hun doelstellingen perfect. Een letterlijke herhaling van zetten is dan ook overbodig. Maar hoe kijkt COURAGE dan specifiek naar deze thema’s en vraagstukken? Daarvoor moeten we eerst de vraag echter stellen hoe ze samenwerken, hoe voorkomen wordt dat de thema’s vercommercialiseerd aangeboden en ingezet worden of kwalijker elkaar tegen werken. Specifieke samenhangende thema’s als energie efficiency, energie opwekking, energie mobiliteit, houden de gemoederen internationaal al decennia bezig. Zijn zij eruit gekomen? Nee! Hoe dieper we in de materie duiken, hoe meer we beseffen dat we eigenlijk met z’n allen pas aan het begin staan van een enorme internationale verandering. Een pittige kluif, maar wel ééntje met perspectief.

COURAGE streeft naar een nuchter ontrafeling van deze samenhangende thema’s en zal hier volgend haar visie op deze thema’s duiden, opdat wij jullie mee kunnen nemen in onze visie hoe deze thema’s stuk voor stuk niet de oplossing in zichzelf hebben, doch deel voor deel samen moeten werken om één geheel aan oplossingen te bieden. Een prachtige uitdaging in de bouw vanuit een holistisch, alles op elkaar ingrijpend, complex systeem.

Duurzaamheid (in de bouw).

Bij het sinds tijden gebruikte en geprezen woord duurzaamheid, denken wij als buro direct aan lange levensduur, beperken van benodigd onderhoud, materiaalveroudering bewustzijn, energiebewustzijn. Is verduurzamen hetzelfde als duurzaamheid? Is onze optiek niet. Verduurzamen is de fysische of mechanische eigenschappen van een bouwproduct aanpassen opdat boven genoemde eigenschappen verbeterd worden. Duurzaamheid is een bewust zijn, een handelwijze bij het maken van keuzen vooraf. Dit kan bouwconcepten betreffen als geheel, of vanuit deelaspecten als installatietechniek, bouw materiaalkeuze, productie selectie, energieverbruik / -gebruik. Bij voorkeur zien wij duurzaamheid als een holistische benadering en bewustzijn hoe wij de bouwspelers en bouwproducten uit de bouwkolom inter disciplinair kruisend kunnen optimaliseren.

Industrieel Flexibel Demontabel = Prefab.

Midden jaren ’90 van de vorige eeuw ontstond er een bewustzijn dat traditioneel bouwen zijn langste tijd als bouwmethodiek gehad had. Energiebewustzijn, bouwkosten efficiency en productie optimalisatie deden hun intrede en daagden de bouwkolom uit om op een andere wijze naar het tot dan toe traditionele bouwproces te kijken. Interdisciplinaire en pioniersoplossingen betraden de markt. Veelal vanuit ’trail&error’. Die tijd is gelukkig al lang voorbij en vele industriële hoogwaardige innovatieve producten hebben sindsdien de weg gevonden naar allerlei bouwtoepassingen. COURAGE denkt en zoekt graag naar deze nieuwe uitdagingen, ten einde de gebouwen, beter, gezonder, en milieubewuster te maken. Dit resulteert in een interdisciplinaire zoektocht naar ‘proven technology’, waarbij de grenzen van kennis en kunde uitgedaagd worden. In ons 20 jarig bestaan hebben wij een vakkundig netwerk opgebouwd van fabricerende, producerende en monterende bedrijven.

Circulariteit & Recycling.

Circulariteit, het nadenken over de het beperken en zelfs volledig voorkomen van de afvalketen door hergebruik. Een streven dat verder in de toekomst meer realiteit dan ‘muziek’ gaat worden. Voor COURAGE betekent dit dat wij direct vanaf het begin van onze opgaven nadenken over materialen, technieken en gebruik van onze producten c.q. gebouwen, vanuit herbruikbare componenten. Eigenlijk is circulariteit een doorontwikkeling van IFD? COURAGE ontwikkelt haar architectuur van ‘binnen naar buiten’ en dus daglicht en uitzicht georiënteerd met de gezondheid van de mens voorop. (Grote) glasopeningen in de gevel worden optimaal gerealiseerd door toepassing van een staalconstructie. Deze leent zich hiervoor beter dan hout en beton. Beiden materiaalgrondstoffen die zich heel goed lenen voor hergebruik in een tweede leven, beter dan baksteen en beton. Door de huidige zware verschuivingen in de marktontwikkeling t.g.v. Covid en de oorlog in Oekraïne, blijkt dat voorheen ondenkbare verschuivingen van grondstof beschikbaarheid en prijsontwikkelingen die nu toch plaatsvinden de bouwkolom wederom totaal opnieuw uitdaagt. Een hel voor de traditionele denkers c.q. productieprocessen, een zege voor de innovatoren en ‘anders denkers’?
COURAGE ziet hier in kenniskruisbestuivingen nieuwe uitdagingen!

Well Being (Well Building Standards v2).

Well being in de gebouwde omgeving. Een logisch begrip, toch? Of toch niet. De gedachte achter ‘well being’ in gebouwen duidt op de holistische benadering in het nastreven van het behalen van 10 thematische vakgebieden die samen de gezondheid van gebouwgebruiker of -bewoner voorop stellen:

  1. Lucht – is er een gezonde luchtkwaliteit in de gebouwen?
  2. Water – is er vers water aanwezig en wordt drinken gestimuleerd?
  3. Voeding – is er een divers aanbod en toegang tot vers?
  4. (Dag)licht – licht en zicht NEN-EN 17037/ circadians ritme?
  5. Beweging – wordt beweging gestimuleerd of aangeboden?
  6. Thermisch comfort – Is het gebouw veelal thermisch behaaglijk?
  7. Akoestisch comfort – Is het gebouw veelal akoestisch behaaglijk?
  8. Materialiteit –
  9. State of mind –
  10. Samenleving –

Voor COURAGE zijn ontwerpen geslaagd als aan zo veel mogelijk van deze uitgangspunten voldaan is. Het betreft een streven, geen must.

(Dutch) Daylight (Experience).

Waarom benoemen we daglicht hier wederom toch apart?

 

Natuur inclusief.

 

Biobased en Biofylische uitdagingen.

 

Electrificatie.

 

Waterstof.

(Bouwstof paspoort).

 

10 Design Principes (Dieter Rams).

Omgevingsbewust ontwerpen.

 

Meer weten waarom en door wie? Kijk op Courage.